Se fac angajari la Direcția Județeană pentru Cultură Satu Mare

Directia Judeteana pentru Cultura Satu Mare scoate la concurs un post de Consilier, clasa I, grad profesional Superior, în cadrul Compartamentului Financiar, Contabilitate, Administrativ, Achizitii publice. Concursul a fost anuntat pe site-ul Ministerului Culturii incepand cu data de 6 Mai. Inscrierile pentru concurs se pot face incepand cu data de 19 Mai pana pe 9 Iunie. la sediul institutiei, loc. Satu Mare, p-ta 25 Octombrie nr.1, etaj 11, jud. Satu Mare. Mai jos aveti toate detaliile conform anuntului.

A N U N Ţ

În conformitate cu dispoziţiile art. 618 alin. (1) lit. b), alin. (2) şi alin. (3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

Directia Judeteana pentru Cultura Satu Mare  organizează concurs de recrutare în vederea ocupării posturilor aferent funcţiilor publice de:

–  Consilier, clasa I, grad profesional Superior, –  vacant în cadrul Compartamentului Financiar, Contabilitate, Administrativ, Achizitii publice

I.   Etapele de desfășurare a concursului:

– înscrierea la concurs se face în perioada 19 mai – 09 iunie  2020, la sediul institutiei, loc. Satu Mare, p-ta 25 Octombrie nr.1, etaj 11, jud. Satu Mare.

 selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

 proba scrisă va avea loc în data de 23 iunie 2020, ora 1000;

– interviul va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

 1. Condiții pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concurs:

A) Condiţii generale:

 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 6. îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 7. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 8. nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 9. nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 10. nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

B. Condiţii specifice: postului vacant de –  Consilier, clasa I, grad profesional Superior, vacant în cadrul Compartamentului Financiar, Contabilitate, Administrativ, Achizitii publice  

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

– vechime minimă în specialitatea studiilor: 7 ani.

 1. Bibliografia de concurs:

Bibliografia necesară pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de Consilier, clasa I, grad profesional Superior, vacant în cadrul Compartamentului Financiar, Contabilitate, Administrativ,  Achizitii publice.

 • Constituția României, republicată;
 • OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
 • H.G. nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea  nr. 82/1991 a contabilității republicată cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată;
 • Legea 98/2016 privind achizițiile publice
 • Legea nr. 311/2013 a muzeelor și colecțiilor publice, republicată cu modificările ulterioare.
 • Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OG nr. 27/2002 privind reglementarea activitatilor de solutionare a petitiilor(actualizata);
 • Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberal acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 16/1996 – Legea Arhivelor Nationale;
 • Manual de secretariat si asistenta managerial.

IV.Documentele care compun dosarul de concurs al candidatului:

a) formularul de înscriere, anexa nr. 1;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi, dupa caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă si în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, adeverinţă care va avea formatul standard, anexa nr. 2;

f) cazierul judiciar;

g) adeverinţă care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

* * *

Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în anexa nr. 2, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în aceasta şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane, la numărul de telefon/fax 0261/717568 .

Comentarii
Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa [email protected]
Doneaza pentru a sprijini proiectul "Info real"

Daca ai surprins imagini (foto sau video) care crezi ca pot deveni stiri, nu ezita sa le trimiti la [email protected]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Copyright © Toate drepturile rezervate T2K Skyline Group | CoverNews by AF themes.
0Shares
error: Continut protejat !!